Nieuwe bekostiging wijkverpleging

Verpleging aan het bed
14 juni 2022
Een nieuwe bekostiging van de wijkverpleging is aanstaande. Zorgautoriteit NZa startte op 1 januari van dit jaar een experiment met cliëntprofielen verpleging en verzorging. Dit leidt tot de nodige onzekerheid bij de betrokkenen. Wat betekent deze vernieuwing voor te leveren zorg?

Er komt een uniforme classificatie met cliëntprofielen, waarbij de bekostiging per uur tot het verleden behoort, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit aangekondigd. De NZa wil inzoomen op preventie, innovatie & ontwikkeling en zelfredzaamheid. De wijkverpleegkundige wordt daarin steeds belangrijker als ‘spin in het web’. Bekostiging is daarbij geen doel, maar een middel om optimale zorg te kunnen leveren. Doelen zijn wel: het beter maken van de cliënt en het houdbaar maken van de zorg. Daarbij wil de zorgautoriteit data beter gaan benutten.

Bestaande modules

Volgens Susanne van Tiggelen, senior manager zorgverzekeraars en public affairs bij Mediq, vormt de nieuwe bekostiging het slotakkoord van jarenlange overlegstructuren over functioneringsgericht voorschrijven. “Ik ben het 100% eens met de inhoud van de in het verleden ontwikkelde modules”, luidt haar standpunt. “In aansluiting op de modules leek de bekostiging echter maar niet van de grond te komen. Maar als je met elkaar verzint wat je wilt gaan doen, dan moet je ook de kwaliteit vastleggen en borgen, en zorgen dat daar een prijskaartje aan hangt. Daar moet het zgn. ‘kwartiermakersoverleg over vergoeding van hulpmiddelen in de zorg’ voor zorgdragen.”

Knelpunten oplossen

Dat kwartiermakersoverleg, waar Susanne van Tiggelen samen met andere belangenbehartigers van betrokken partijen uit het zorgveld in plaats heeft genomen, is in januari 2022 gestart. Het overleg is geïnitieerd door het ministerie van VWS, dat zelf ook een afgevaardigde aan tafel schuift. Het doel van dit overleg is het oplossen van knelpunten bij implementatie van de ontwikkelde kwaliteitsmodules hulpmiddelenzorg. De financiering van hulpmiddelen en de zorg die hierbij geleverd wordt is hierbij aangemerkt als een belangrijk probleem.

Experiment

Parallel aan dit overleg is direct het ‘experiment cliëntprofielen verpleging en verzorging’ van start gegaan. Zes thuiszorgorganisaties zijn bij dit experiment betrokken. Zij kunnen er vooralsnog voor kiezen om hun afspraken met de zorgverzekeraars binnen of buiten het experiment te maken. In vijf jaar tijd wil de NZa ervaring opdoen met de cliëntprofielen in de zorg. Tot halverwege 2023 is het mogelijk voor partijen om bij het experiment in te stappen. Vanaf 2024 zijn zij verplicht om data over cliëntprofielen te registreren. Het nieuwe bekostigingssysteem wordt gefaseerd ingevoerd.

Ruimte voor aanpassingen

Dat deze wijze van bekostigen de nieuwe standaard wordt is onontkoombaar. Volgens de NZa wordt de voortgang van het experiment in de komende vijf jaar wel jaarlijks geëvalueerd. Ook buiten het experiment wordt aanvullende informatie verzameld. Er is dus ruimte om gaandeweg het experiment aanpassingen door te voeren aan de hand van voortschrijdend inzicht. Tegen het einde van het experiment wordt het vervolg vastgesteld.

Kwaliteit en kosten

Het betreft hier zowel een kwaliteits- als een financiële slag. De NZa bevestigt zich ervan bewust te zijn dat het nooit goed is om alleen de kosten te beperken. Maar alleen naar kwaliteit kijken is volgens hen ook niet wenselijk. Want wat is kwalitatief goed en wat is goed genoeg? Er bestaat een omslagpunt waarin té goed teveel negatieve gevolgen heeft voor de toegankelijkheid van de zorg. Alleen door hierin de juiste balans te vinden wordt de juiste koers bepaald. Dat kan een lange weg worden, maar er is geen ontkomen aan, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit te kennen gegeven.

Samen zoeken naar balans

Ook verzekeraars zeggen zich hard te maken voor de zoektocht naar balans. Waarbij tegelijkertijd de hoop wordt uitgesproken dat de wijkverpleegkundige iets minder op dashboards met directe en indirecte tijd voor de patiënt kan worden gestuurd. “Het zou mooi zijn als zij op inhoud de juiste afwegingen kunnen maken, waarbij het prettig is als het op de achtergrond ook financieel past”, zei manager zorg Thijs Jansen van ONVZ recent tijdens een bijeenkomst over dit onderwerp. Bij Mediq houden we de verdere ontwikkeling van de bekostiging voor onze partners nauwlettend in de gaten.