CZ benut slimme innovaties voor preventie

Kevin Vogels, Zorginkoper CZ
22 juni 2022
CZ is een samenwerking aangegaan met Mediq Health Coach: de eerste digitale gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Dit programma begeleidt mensen naar een gezonde leefstijl en positieve gezondheid. Anders dan bij de andere GLI’s zijn de deelnemers niet gebonden aan een locatie of startdatum.

CZ benut slimme innovaties zoals Mediq Health Coach voor preventie

Een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is een programma gericht op leefstijlverbetering voor mensen met overgewicht of obesitas. De GLI wordt sinds 2019 vergoed vanuit de basisverzekering. Zorgverzekeraar CZ heeft zich actief ingezet om leefstijl en preventie een fundamentelere plek in het zorgstelsel te geven. ‘Preventie is enorm belangrijk om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te kunnen borgen, nu én in de toekomst. Slimme innovaties helpen daarbij. Hiervoor zoeken we partners met een soortgelijke visie en doelstellingen. Ook zetten we pilots in, onder andere met Mediq Health Coach, om ervaring op te doen met nieuwe zorgvormen’, zegt Kevin Vogels, Zorginkoper Huisartsenzorg, Versterking eerste lijn en Ketenzorg bij CZ.

Toegankelijkheid zorg

Kevin werkt sinds begin 2020 bij CZ en is verantwoordelijk voor de inkoop van huisartsenzorg en ketenzorg voor verzekerden in Noordoost- en Zuidoost-Brabant. ‘Dat betekent in de basis dat ik afspraken maak over de kwaliteit van de zorg en de prijs die ervoor betaald wordt. Maar ook toegankelijkheid speelt een belangrijke rol. Als zorgverzekeraar moeten wij er namelijk voor zorgen dat onze verzekerden toegang hebben tot zorg. Daarnaast ben ik met een collega-inkoper verantwoordelijk voor het landelijk inkopen van de GLI.’

Cruciale rol huisarts

‘Wat ik mooi vind aan mijn functie, is dat ik mij bezighoud met een maatschappelijk vraagstuk; hoe kunnen we de zorg toekomstbestendig organiseren? In gesprekken met zorgaanbieders gaat het niet alleen over kosten, er is juist ontzettend veel aandacht voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg voor onze verzekerden. We stellen onszelf continu de vraag hoe we met elkaar de patiënt centraal kunnen stellen en passend zorg kunnen bieden. De huisarts vervult in ons zorgstelsel een cruciale rol als poortwachter, voor de ziekenhuiszorg en andere zorgvoorzieningen, maar ook voor de GLI. Mensen met obesitas of overgewicht en een extra risicofactor komen in aanmerking voor een GLI na een verwijzing door de huisarts.’

Duurzame gedragsverandering door gecombineerde aanpak

‘De GLI is gericht op een stapsgewijze gedragsverandering die moet leiden tot een gezondere leefstijl. In de gecombineerde aanpak is aandacht voor alle factoren die gezond gedrag beïnvloeden: voeding, lichaamsbeweging, ontspanning en slaap en stress. Mensen met overgewicht of obesitas kunnen ontzettend veel baat bij hebben bij professionele leefstijlbegeleiding. Door in te zetten op leefstijlverbetering kunnen we de gezondheid en kwaliteit van leven van onze verzekerden verbeteren. Het is dan ook belangrijk dat er voldoende goed aanbod is.’

‘Wat de GLI sterk maakt, is de combinatie van een aantal onderdelen. Zo wordt er samengewerkt tussen verschillende disciplines, kent het programma zowel individuele sessies als groepssessies en wordt de verbinding gemaakt met het sociaal en maatschappelijk domein. Dit laatste zorgt bijvoorbeeld voor aansluiting met het lokale beweegaanbod. Het GLI-model van healthyLIFE zien wij op dit gebied als een best practice. Hierin zijn, vanuit het sociaal domein, de componenten bewegen en positieve gezondheid op een unieke manier toegevoegd aan het reguliere GLI programma.’

Unieke kenmerken van Mediq Health Coach

‘Mediq Health Coach is een bewezen effectief programma, gebaseerd op de traditionele GLI. Daarnaast voegt het een aantal nieuwe elementen toe. Onmiskenbaar zijn de voordelen van het digitale karakter. Dit maakt deze GLI heel laagdrempelig: mensen kunnen snel en gemakkelijk instappen. Bovendien zorgt dit voor minder afhankelijkheid van het lokale aanbod. Door de landelijke dekking en het digitale karakter kun je meer en andere potentiële deelnemers aanspreken. Op deze manier kunnen we meer mensen bereiken die behoefte hebben aan leefstijlbegeleiding. Wat ik zelf ook mooi vind, is dat je eigen coach kunt selecteren. Een goede klik tussen deelnemer en coach is belangrijk en kan het succes van de gedragsverandering positief beïnvloeden.’

Kwalitatief goede leefstijlbegeleiding

‘We kijken bovenal naar kwaliteit. Gedrag is complex, een leefstijlcoach moet dan ook over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om kwalitatief goede leefstijlzorg te kunnen leveren. Hier hebben we het afgelopen jaar goede gesprekken over gevoerd met de beroepsverenigingen van oefentherapeuten, diëtisten en fysiotherapeuten. Samen hebben we een akkoord bereikt over de eisen die op dit moment worden gesteld aan paramedische leefstijlcoaches, ten minste voor de periode van twee jaar. Vanaf 1 april 2022 contracteren we daarom ook paramedisch leefstijlcoaches, waardoor het aanbod aan leefstijlcoaches groter wordt. Dat is een mooie ontwikkeling.’

Leefstijlcoaching volop in ontwikkeling

‘GLI is een jonge zorgsoort die volop in ontwikkeling is. Er komen bijvoorbeeld meer aanbieders en nieuwe GLI-programma’s bij. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en ondersteunen de ontwikkeling en implementatie van dit soort nieuwe initiatieven onder andere door de inzet van pilots. Met deze pilots proberen we nieuwe of vernieuwende zorgvormen uit. Als blijkt dat de interventie effectief is, kunnen we deze opschalen en breder uitrollen onder onze verzekerden.’ Hij vertelt enthousiast over de kinder-GLI die in Limburg van start is gegaan. ‘Hiermee wordt vroegtijdig ingezet op leefstijlverbetering met een gezinsgerichte aanpak. Als er binnen een gezin sprake is van onderliggende problematiek zoals armoede en schulden, maakt de centrale zorgverlener de koppeling maken met interventies die uit het sociaal domein geboden worden. Dit vergroot de kans op een succesvolle interventie.

Positieve ontwikkelingen op preventie

‘Landelijk is meer aandacht nodig voor preventie, leefstijl en leefomgeving’, concludeert Kevin. ‘Hierin moeten we met elkaar nog veel stappen zetten. Daarom is het mooi dat Zorgverzekeraars Nederland, zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben afgesproken om intensiever te gaan samenwerken en een gezamenlijke visie op preventie te ontwikkelen.’ Daarnaast signaleert hij dat het de goede kant opgaat met het aantal GLI-deelnemers. Er is in 2021 sprake van een verdubbeling ten opzichte van 2020. ‘We werken er hard aan om voor al onze verzekerden dicht bij huis voldoende GLI-aanbod beschikbaar te hebben. Hierbij stimuleren we samenwerking van het zorgdomein met het sociaal en maatschappelijk domein.’